19 دی: سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص جنگ اوکراین گفت: ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است.
کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی در خصوص جنگ اوکراین نوشت: ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است.
وی ادامه داد: ارسال سلاح ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، اتهام بی اساسی است که هر روز مطرح می کنند تا اقدام روزانه خود در صادرات سلاح به اوکراین را مشروع جلوه دهند.
کنعانی با تاکید بر اینکه مدعیان علیه ایران، هم زمینه ساز شروع جنگ هستند و هم عامل استمرار آن، اظهار داشت: ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است.

  • نویسنده :
  • منبع :