19 دی: سازمان جهاد کشاورزی استان قم اعلام کرد در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان کهک مجموعا ۵۴ هزار متر از اراضی کهک به حالت اعاده برگشت.
به گزارش سازمان جهاد کشاورزی قم، در همین خصوص نسبت به اجرای قانون و تخریب ۴۹ مورد اقدام شد که مجموعا مساحت ۵۴ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی به حالت اولیه اعاده شد.
براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۷۴/۳/۳۱ و اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ همین قانون با دستور مقام قضایی، سازمان جهاد کشاورزی موظف است، با تخریب سازه های غیرمجاز از افزایش تفکیک غیر مجاز اراضی زراعی و باغی و همچنین تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی جلوگیری کند.
گفتنی است هفتم خرداد ماه جاری نیز سازمان جهاد کشاورزی قم سه هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی در منطقه دستجرد قم را به حالت اولیه اعاده کرد.
  • نویسنده :
  • منبع :