خبر اول
ایندیپندنت
ایندیپندنت: ایران تحت تحریم آمریکا واکسن کرونا تولید کرد 11 دی 1399
ایندیپندنت: ایران تحت تحریم آمریکا واکسن کرونا تولید کرد

ایندیپندنت: ایران تحت تحریم آمریکا واکسن کرونا تولید کرد

19 دی: نکته جالب درباره گزارش جهت دار و خصمانه ایندیپندنت آن جاست که نویسنده بجای بررسی پیشرفت و جایگاه ایران در تولید واکسن کرونا، به مسائل حاشیه‌ای و برخی مسائل غیرفنی و سیاسی درباره تولید واکسن کرونا در ایران پرداخته است.