بانک-ژنتیک-مجرمین
اخذ ۱۷۰ هزار نمونه از مجرمین در بانک ژنتیک 27 مرداد 1401
اخذ ۱۷۰ هزار نمونه از مجرمین در بانک ژنتیک

اخذ ۱۷۰ هزار نمونه از مجرمین در بانک ژنتیک

19 دی: رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تاکید کرد که متولی بانک ژنتیک، سازمان پزشکی قانونی است.