سایبری
نوبخت: دولت به دنبال بهبود شرایط موجود است 8 خرداد 1399
نوبخت: دولت به دنبال بهبود شرایط موجود است

نوبخت: دولت به دنبال بهبود شرایط موجود است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با وجود شرایط تحریمی و تنگناهای اقتصادی سیاست دولت نگهداشت وضع موجود نیست بلکه با همه دشواری ها برداشتن گامهای موثر در ارتقا وبهبود وضعیت است.