مدیریت قیمت ارز
انتقاد از عملکرد دولت 2 اسفند 1401
مردم انقلابی نیز از این وضعیت خسته شده‌اند

انتقاد از عملکرد دولت

عملکرد دولت صدای همه را حتی طرفداردان پرو پا قرص رئیسی را درآورده است. این روزها مردم و دلسوزان کشور از اقتصاد به هم گسیخته کشور به شدت ناراحت و عصبانی هستند.