خبر اول
مزارشریف
خبرهای ضد و نقیض از سقوط مزارشریف بدست طالبان 23 مرداد 1400
خبرهای ضد و نقیض از سقوط مزارشریف بدست طالبان

خبرهای ضد و نقیض از سقوط مزارشریف بدست طالبان

19 دی: خبرهای ضدو نقیض حاکی از سقوط شهر مزارشریف بدست گروه طالبان است و گفته می شود که طالبان با گرفتن کنترل زندان تمام زندانیان خود را نیز آزاد کرده اند.