خبر اول
ملخ
ملخ به فهرست غذای تایید شده اتحادیه اروپا اضافه شد 22 آبان 1400
ملخ به فهرست غذای تایید شده اتحادیه اروپا اضافه شد

ملخ به فهرست غذای تایید شده اتحادیه اروپا اضافه شد

19 دی: در راستای حرکت اتحادیه اروپا به سمت زراعت و رژیم غذایی پایدارتر، ملخ به فهرست غذای تایید شده این بلوک اضافه شد.