خبر اول
پویش
پویشی برای نهادینه‌سازی ‌مسئولیت‌های ‌شهروندی 25 دی 1399
پویشی برای نهادینه‌سازی ‌مسئولیت‌های ‌شهروندی

پویشی برای نهادینه‌سازی ‌مسئولیت‌های ‌شهروندی

19 دی:‌ پویشی در کشور شروع شده که افراد با جمع آوری درب‌های پلاستیکی بطری به معلولان کمک می کنند