چابهار
فاصله گذاری اجتماعی در آلمان 25 فروردین 1399
فاصله گذاری اجتماعی در آلمان

فاصله گذاری اجتماعی در آلمان

با شیوع ویروس کرونا در جهان، مردم با رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی در آلمان سعی در شکستن زنجیره انتقال این ویروس را دارند.