19 دی: در آخرین رنگ بندی کرونایی اعلامی از سوی وزارت بهداشت رنگ کرونائی قم همچنان در وضعیت زرد قرار دارد.
بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته های گذشته ۰ بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۷ به ۱۲ شهر رسید.
همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۰۱ به ۱۴۳ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۴۰ به ۲۹۳ شهر کاهش یافت.
در آخرین وضعیت رنگ بندی شهرهای کشور ۱۲ شهر همچون قم در وضعیت زرد قراردارد، ۱۴۳ شهر در وضعیت نارنجی و ۲۹۳ شهر در وضعیت آبی قراردارند. همچنین این گزارش بیان می کند که خوشبختانه هیچ شهری در وضعیت قرمز نیست.

  • نویسنده :
  • منبع :