خبر اول
افترا
شکایت دولت از برخی نمایندگان مجلس 21 آبان 1399
شکایت دولت از برخی نمایندگان مجلس

شکایت دولت از برخی نمایندگان مجلس

19 دی: معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری از چند نماینده مجلس شکایت کرده است.