خبر اول
بوکمال
مکالمه بی‌سیمی شهید حاج قاسم سلیمانی در اولین لحظات پس از ورود به بوکمال سوریه 1 آذر 1399
مکالمه بی‌سیمی شهید حاج قاسم سلیمانی در اولین لحظات پس از ورود به بوکمال سوریه

مکالمه بی‌سیمی شهید حاج قاسم سلیمانی در اولین لحظات پس از ورود به بوکمال سوریه