کالیفرنیا
تعیین قیمت قطعی گوشت تا چند روز دیگر 21 اردیبهشت 1399
تعیین قیمت قطعی گوشت تا چند روز دیگر

تعیین قیمت قطعی گوشت تا چند روز دیگر

معاون بارزگانی سازمان صمت گفت: با توجه به کاهش تقاضا قطعا قیمت گوشت باید از ۸۸هزار تومان کمتر تعیین شود.