AFC
ماجرای وقف کوه دماوند 5 مرداد 1399
ماجرای وقف کوه دماوند

ماجرای وقف کوه دماوند

19 دی: بخشی از یک مرتع در دامنه دماوند که سال‌ها پیش سند آن اخذ شده، اکنون دادگاه حکم به وقف بودن آن داده است.