سازمان صدا و سیما
روایت محمود صادقی از وضعیت نقاهتگاه نیروی زمینی ارتش 4 اردیبهشت 1399
روایت محمود صادقی از وضعیت نقاهتگاه نیروی زمینی ارتش

روایت محمود صادقی از وضعیت نقاهتگاه نیروی زمینی ارتش

نماینده تهران از وضعیت نقاهتگاه نیروی زمینی ارتش نوشت.