خبر اول
تست موشک، ارتش، اقیانوس هند، دریای عمان
خبری یافت نشد.