خبر اول
سخنگوی وزارت امور خارجه، سید عباس موسوی، تحریم، آمریکا، 5 ناخدای ایرانی
خبری یافت نشد.