خبر اول
قایق
اولین قایق تفریحی خورشیدی جهان 1 آذر 1399
اولین قایق تفریحی خورشیدی جهان

اولین قایق تفریحی خورشیدی جهان

۷۴ کشته در واژگونی قایق مهاجران در لیبی 23 آبان 1399
۷۴ کشته در واژگونی قایق مهاجران در لیبی

۷۴ کشته در واژگونی قایق مهاجران در لیبی

19 دی: در پی واژگون شدن قایق حامل مهاجران در نزدیکی لیبی، دستکم ۷۴ تن غرق شدند.