خبر اول
مشاور رییس جمهوری، حمید ابوطالب، مذاکره
خبری یافت نشد.