خبر اول
هرسین
سیل در هرسین کرمانشاه؛ ۳۰۰ راس دام تلف شدند و راه ارتباطی سه روستا قطع شد 10 مهر 1399
سیل در هرسین کرمانشاه؛ ۳۰۰ راس دام تلف شدند و راه ارتباطی سه روستا قطع شد

سیل در هرسین کرمانشاه؛ ۳۰۰ راس دام تلف شدند و راه ارتباطی سه روستا قطع شد