خبر اول
همتی، رئیس بانک مرکزی، پول های ایران، کره جنوبی
خبری یافت نشد.