خبر اول
وزیر ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی، نسل پنجم اینترنت
خبری یافت نشد.