آذری جهرمی
رضا بابایی نویسنده و پژوهشگر دینی درگذشت 18 فروردین 1399
رضا بابایی نویسنده و پژوهشگر دینی درگذشت

رضا بابایی نویسنده و پژوهشگر دینی درگذشت

رضا بابایی، نویسنده و پژوهشگر دینی، در ۵۵سالگی درگذشت.