آزمون سراسری
ربیعی: بدون هیچ پیش شرطی آماده تبادل زندانی با آمریکا هستیم 21 اردیبهشت 1399
ربیعی: بدون هیچ پیش شرطی آماده تبادل زندانی با آمریکا هستیم

ربیعی: بدون هیچ پیش شرطی آماده تبادل زندانی با آمریکا هستیم

سخنگوی دولت می‌گوید: ما اعلام کردیم که بدون هیچ پیش شرطی آمادگی تبادل برای همه زندانیان و گفتگو برای این آزادی وجود دارد اما آمریکا است که تاکنون از پاسخ خودداری کرده است.