استاد-مرتضی-مطهری
نظر شهید مطهری در مورد انتخابات 27 اردیبهشت 1400
نظر شهید مطهری در مورد انتخابات

نظر شهید مطهری در مورد انتخابات