خبر اول
تخریب، ملک، نهاد ریاست جمهوری، جماران
خبری یافت نشد.