خبر اول
جکی والکات، آمریکا، ایران، شورای حکام
خبری یافت نشد.