رهام هادیان
(تصاویر)دانشمند ایرانی زندانی در آمریکا به وطن بازگشت 14 خرداد 1399
(تصاویر)دانشمند ایرانی زندانی در آمریکا به وطن بازگشت

(تصاویر)دانشمند ایرانی زندانی در آمریکا به وطن بازگشت

پروفسور سیروس عسگری دانشمند ایرانی زندانی در آمریکا و استاد مهندسی علم مواد دانشگاه صنعتی شریف با تلاش‌های دستگاه دیپلماسی کشور امروز چهارشنبه وارد خاک ایران شد.