خبر اول
رویترز، سایت هسته ای نطنز، حادثه
خبری یافت نشد.