خبر اول
ریما، دختر حمد بن عیسی آل خلیفه
خبری یافت نشد.