خبر اول
رییس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری
خبری یافت نشد.