خبر اول
سخنگوی وزارت خارجه، سید عباس موسوی، آزمایش موشکی، فرانسه، ایران
خبری یافت نشد.