خبر اول
سید عباس موسوی، محمد جواد ظریف، نامه، جوزپ بورل
خبری یافت نشد.