سید مجید میراحمدی
شناسایی ۴ جهش کرونا ویروس خاص ایران 27 مهر 1399
شناسایی ۴ جهش کرونا ویروس خاص ایران

شناسایی ۴ جهش کرونا ویروس خاص ایران

19 دی: بر اساس مطالعات انجام شده در ایران حدود ۲۳ جهش ژنوم این ویروس کرونا را مشاهده و گزارش کردیم، ضمن آنکه ۴ نوع از جهش‌های مشاهده شده خاص ایران است.