خبر اول
شكايت
شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری علیه دو کانال خبری 22 خرداد 1400
شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری علیه دو کانال خبری

شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری علیه دو کانال خبری

19 دی: دفتر سخنگوی دولت با صدور اطلاعیه ای از شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری علیه دو کانال خبری به دلیلی نسبت کذب دادن به مرکز استراتژیک نهاد ریاست جمهوری خبر داد.