صنعت فضایی
چند تصمیم مهم برای بازنشستگان تأمین اجتماعی 20 مهر 1399
چند تصمیم مهم برای بازنشستگان تأمین اجتماعی

چند تصمیم مهم برای بازنشستگان تأمین اجتماعی

19 دی: رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی، از رفع مشکل متناسب سازی حقوق بازنشستگان در مشاغل سخت خبر داد و گفت: مبلغ متناسب سازی بر روی حقوق پایه بازنشستگان محاسبه می شود.