قلیان
امهال یا بخشودگی اجاره‌بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی 9 اردیبهشت 1399
امهال یا بخشودگی اجاره‌بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی

امهال یا بخشودگی اجاره‌بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی

با تصمیم دولت، کلیه دستگاه های اجرایی و شهرداری های سراسر کشور مجازند نسبت به امهال یا بخشودگی کامل اجاره‌بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی اقدام کنند.