خبر اول
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، شورای امنیت
خبری یافت نشد.