خبر اول
مرز خسروی، ایران، عراق، افراد دو تابعیتی
خبری یافت نشد.