مقاومت فلسطین
مفسدان اقتصادی راه فرار ندارند/ خروج 1200 کارگاه از رکود 4 مهر 1399
مفسدان اقتصادی راه فرار ندارند/ خروج 1200 کارگاه از رکود

مفسدان اقتصادی راه فرار ندارند/ خروج 1200 کارگاه از رکود

19 دی: رئیس قوه قضائیه گفت: ذائقه نظام اسلامی فساد را برنمی‌تابد و به همین خاطر مفسدان اقتصادی و برهم زنندگان نظم اقتصادی کشور از دست قانون راه فرار ندارند.