خبر اول
وزارت امور خارجه، رومانی، قاضی منصوری
خبری یافت نشد.