خبر اول
وزیر امورخارجه ونزوئلا، تحریم، ایران، آمریکا، 5 ناخدای ایرانی
خبری یافت نشد.