19dey | وب سایت 19دی

کودکان خیابانی
برگزاری جلسه‌ی شورای عالی روابط راهبردی ‎ایران و ‎ترکیه با حضور روحانی و اردوغان 17 شهریور 1399
برگزاری جلسه‌ی شورای عالی روابط راهبردی ‎ایران و ‎ترکیه با حضور روحانی و اردوغان

برگزاری جلسه‌ی شورای عالی روابط راهبردی ‎ایران و ‎ترکیه با حضور روحانی و اردوغان

19 دی: ششمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی ایران و ترکیه فردا برگزار می شود