خبر اول
دادستان کل کشور، محمدجعفر منتظری، قاضی منصوری، دادستان رومانی
خبری یافت نشد.